شرکت پارسیان

شرکت پارسیان استخر
parsianpool

پروژه لوکس کامرانیه:
ساخت استخر، سونا و جکوزی سرامیک های پروژه کامرانیه وارداتی بوده و تماماً توسط شرکت پارسیان استخر تهیه شده است.
تجهیزات تصفیه این استخر از شرکت نوزبرت ترکیه تهیه شده و دارای مرغوبیت بسیار می باشد. استخر کامرانیه
پروژه هروی
استخر و جکوزی سرپوشیده واقع در تهران- هروی استخر هروی
استخر الهیه